logo Bobo Wiercipięta

Wiercipięta
przedszkole

"małe przedszkole z wieklą wyobraźnią"


jesteśmy małą, alternatywną placówką przedszkolną :) dbamy o ciepłą i życzliwą atmosferę

oferujemy elastyczną ofertę opiekuńczą umożliwiającą godzenia życia zawodowego i rodzinnnego

podejmujemy działania oparte na rzeczywistych potrzebach dzieci i rodziców, oraz dbamy o to, by zabawa była podstawową, naturalną formą aktywności dzieci

organizujemy twórcze działania stymulujące ich wyobraźnię i myslenie

konsekwentnie i świadomie wypracowujemy u dzieci umiejętność rozróżniania dobra i zła

bezpośrednio współpracujemy z rodzicami w celu tworzenia prawidłowej opieki, wychowania i edukacji

wspieramy prawidłowy rozwój dzieci poprzez ruch, zdrowe żywienie i codzienne przebywanie na świeżym powietrzu

proponujemy edukację włączającą - dostosowujemy środowisko przedszkola, jego organizację oraz nowy styl pracy nauczycieli i specjalistów do zróżnicowanych potrzeb psychofizycznych i tempa pracy dzieci

Charakterystyka
przedszkola

Oferta opiekuńczo-edukacyjna

Przedszkole ma charakter placówki ogólnodostępnej z możliwością przyjmowania dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe. Każdą grupą opiekuje się jeden wychowawca, pracę wychowawców wspierają nauczyciele wspomagający.

Pracujemy od poniedziałku do piątku, od godziny 6:30 do 17:00, przez cały rok, również w wakacje Dzieci mogą przebywać w przedszkolu w godzinach 6.30-17.00 lub 9.00-14.00.

bobo wiercipieta

Dla dzieci przyjmowanych do przedszkola organizowany jest indywidualny okres adaptacyjny ustalany szczegółowo z rodzicami Wykwalifikowani nauczyciele codziennie realizują cele programowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z planów pracy opracowywanych na dany rok szkolny.

Specjaliści tworzący zespół wczesnego wspomagania realizują cele terapeutyczne poprzez wspieranie rozwoju opóźnionych lub zaburzonych funkcji rozwojowych dziecka język angielski

> Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

w ramach opłaty stałej oferujemy
wszystkim dzieciom:


język angielski


zajęcia umuzykalniające


gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami tańca


profilaktyka i terapia logopedyczna


koncerty muzyczne Artystyczny Kogel Mogel


spotkania z Kulturką


DNA zabawy


gry stolikowe


zajęcia terenowe w ramach projektu Zielone Przedszkole


zajęcia z udziałem psów Kynolandia


zajęcia wyzwalające twórczość dziecka,
uczące wyrażania emocji i pobudzające do samodzielnego działania,
stymulujące rozwój zdolnośći:

bobomalowanie - zajęcia plastyczne

boboeksperymenty - doświadczenia

bobobieganie - ruchowe

bobogotowanie - kulinarne

bobogranie - gry edukacyjne

boboczytanie - codzienne spotkania z książką

Organizacja przestrzeni przedszkola

Przedszkole mieści się w nowym budynku, który spełnia wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Dzieci przebywają w salach, na piętrze i parterze budynku. Sale mają bezpośrednie wyjście na dwór, łazienki i szatnie.

Przedszkole jest tak zaprojektowane, by nauczyciele mieli możliwość obserwowania dziecka we wszystkich jego działaniach, a rodzic bezpośredni wgląd w pracę przedszkola . Pomieszczenia estetyczne, kolory neutralne , bez nagromadzenia rozpraszających bodźców wzrokowych, wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt. Ogródek przedszkolny z wydzielonym placem zabaw dla małych i większych dzieci, teren z piaskownicą oraz teren porośnięty trawą z dużym tarasem.

fb bobo wiercipięta
fb figa z makiem