logo Bobo Wiercipięta

Zespół WczesnegoWspomaganiaRozwoju

i terapia włączająca


przy przedszkolu działa zespół specjalistów, który dostosowuje środowisko przedszkola, jego organizację, oraz nowy styl pracy nauczycieli i specjalistów do zróżnicowanych potrzeb psychofizycznych i tempa pracy dzieci

dzieci, które posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną mogą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych organizowanych przez zespół wczesnego wspomagania rozwoju

dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną mogą być w wyjątkowych przypadkach przyjęte do przedszkola

dzieci, które posiadają orzeczenie o indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych mogą być przyjęte na indywidualne zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny

dzieciom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi proponujemy zajęcia z neurologopedą, terapeutą - specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, fizjoterapeutą, psychologiem oraz zajęcia włączające wykorzystujące środowisko przedszkolne, w którym funkcjonuje grupa rówieśnicza

specjaliści na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną tworzą dla każdego dziecka indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

ilośc miejsc ograniczona

fb bobo wiercipięta